تلفن تماس و پشتیبانی سامانه: 34623143 051 - 09399448511

فروش طرح و حجم اینترنت مخابرات خراسان رضوی

سرویس ها و تعرفه خدمات
کلیه سرویس ها

    سرويس سه ماهه پيش پرداخت 1Mbps مصرف منصفانه ماهيانه 100گيگnew( ترافیک : 25 گیگ بین الملل یا 100 گیگ داخلی ) (632,200 ریال)
    سرويس شش ماهه پيش پرداخت 1Mbps مصرف منصفانه ماهيانه 100گيگnew( ترافیک : 25 گیگ بین الملل یا 100 گیگ داخلی ) (1,231,700 ریال)
    سرويس يکساله پيش پرداخت 1Mbps مصرف منصفانه ماهيانه 100گيگnew( ترافیک : 25 گیگ بین الملل یا 100 گیگ داخلی ) (2,310,800 ریال)
    سرویس سه ماهه پیش پرداخت 2Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 160گیگnew ( ترافیک : 40 گیگ بین الملل یا 160 گیگ داخلی ) (795,700 ریال)
    سرویس شش ماهه پیش پرداخت 2Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 160گیگnew ( ترافیک : 40 گیگ بین الملل یا 160 گیگ داخلی ) (1,526,000 ریال)
    سرویس یکساله پیش پرداخت 2Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 160گیگnew ( ترافیک : 40 گیگ بین الملل یا 160 گیگ داخلی ) (2,877,600 ریال)
    سرویس سه ماهه پیش پرداخت 3Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 200 گیگnew ( ترافیک : 50 گیگ بین الملل یا 200 گیگ داخلی ) (1,090,000 ریال)
    سرویس شش ماهه پیش پرداخت 3Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 200گیگnew ( ترافیک : 50 گیگ بین الملل یا 200 گیگ داخلی ) (2,125,500 ریال)
    سرویس یکساله پیش پرداخت 3Mbps مصرف منصفانه ماهیانه 200گیگnew ( ترافیک : 50 گیگ بین الملل یا 200 گیگ داخلی ) (4,033,000 ریال)
    غزال(512Kbps(1M -سه ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه100گیگ ( ترافیک : 25گیگ بین الملل یا 100 گیگ داخلی ) (403,300 ریال)
    غزال(512Kbps(2M -شش ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه160گیگ ( ترافیک : 40 گیگ بین الملل یا 160 گیگ داخلی ) (763,000 ریال)
    غزال(512Kbps(2M -یکساله-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه160گیگ ( ترافیک : 40 گیگ بین الملل یا 160 گیگ داخلی ) (1,438,800 ریال)
    غزال (1Mbps(2-سه ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه160گیگ ( ترافیک : 40 گیگ بین الملل یا 160 گیگ داخلی ) (632,200 ریال)
    غزال(4)1Mbps -شش ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه240گیگ ( ترافیک : 60 گیگ بین الملل یا 240 گیگ داخلی ) (1,231,700 ریال)
    غزال (4)1Mbps -یکساله-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه240گیگ ( ترافیک : 60 گیگ بین الملل یا 240 گیگ داخلی ) (2,310,800 ریال)
    غزال (4)2Mbps -سه ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه240گیگ ( ترافیک : 60 گیگ بین الملل یا 240 گیگ داخلی ) (795,700 ریال)
    غزال(8)2Mbps -شش ماهه-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه360گیگ( ترافیک : 90 گیگ بین الملل یا 360 گیگ داخلی ) (1,526,000 ریال)
    غزال(8)2Mbps -یکساله-پیش پرداخت-مصرف منصفانه ماهیانه360گیگ ( ترافیک : 90 گیگ بین الملل یا 360 گیگ داخلی ) (2,877,600 ریال)

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

ابزار رایگان وبلاگ